Regulamin

Electrog / Regulamin

Regulamin

Regulamin dla sprzedawców korzystających z Serwisu Cenol.pl
§1. Postanowienia ogólne
1.1 Serwis internetowy Cenol.pl jest własnością firmy ...... zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą w .....ul.............KRS.................Regon:..........Dane kontaktowe:...............Nr, konta:...............

  §2. Definicje 
1.2 Klient/ Sprzedawca - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po rejestracji za pomocą formularza dostępnego w Serwisie i akceptacji Regulaminu zleca Serwisowi Ceneol.pl świadczenie Uslug.
2.2 Serwis Ceneol.pl/ Usługodawca - usługa dostarczana przez serwis i oferująca zawieranie umów  kupna ? sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem oraz porównywanie cen towarów i usług oferowanych przez Klienta. 2.3 Witryna ? zbiór stron umieszczonych pod wspólnym adresem w ogólnodostępnej sieci Internet
2.4 Plik danych ? plik danych w formacie określonym przez Serwis pozwalający na korzystanie z Usług i import produktów Klienta do systemu.
2.5 Przekierowanie ? jednorazowe kliknięcie w dostępny w Serwisie link, który umożliwia przejście Użytkownika do witryny Klienta. 2.6 Integracja z Serwisem ? udostępnienie przesłanego przez Klienta poprawnego pliku danych w Serwisie.
2.7 Partner Serwisu ?osoba lub firma, która na podstawie odrębnego regulaminu promuje Serwis i usługi jego Klientów.  2.8 Użytkownik Serwisu ? osoba korzystająca z zasobów i usług Serwisu. 2.10 Wydawca ? osoba wykonująca zlecenie Klienta Serwisu i udostępniająca oferowane przez niego produkty i usługi. 
2.11 Towar ? produkty i usługi promowane za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę.

  §3. Postanowienia ogólne 
3.1 Serwis zajmuje sie prezentacją i reklamą oferty handlowej Klienta/Sprzedawcy, która została przez niego dostarczona i jest zgodna z aktualną informacją handlową dotyczącą jego produktów i usług.
3.2. Klient Serwisu zwany dalej Sprzedawcą i zlecający Serwisowi świadczenie usług zobowiązuje się do przestrzegania praw osób trzecich, praw autorskich do publikowanych w serwisie opisów produktów i usług oraz przestrzegania nakazów i zakazów prawnych związanych z użytkowaniem Serwisu.

§4. Prawa i obowiązki Klienta Serwisu/Sprzedawcy towarów i usług w Serwisie
4.1 Sprzedawca zlecający Serwisowi prezentację swojej oferty handlowej zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych swojej firmy tj. pełnej nazwy przedsiębiorstwa adresu pocztowego, adresu witryny, adresu email, numeru identyfikacji podatkowej, numeru REGON ? dane niezbędne są do rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
4.2 Sprzedawca zobowiązany jest do świadczenia swoich usług zgodnie z prawem oraz przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
4.3 Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania potencjalnemu Użytkownikowi Serwisu wiarygodnej i zgodnej ze stanem faktycznym informacji handlowej.
4.4 Sprzedawca jest jedyną osobą odpowiedzialną za zgodność prezentowanej oferty handlowej z prawdą i zobowiązuje się do umieszczania prawdziwych informacji w swojej Witrynie.
4.5 Sprzedawca zobowiązany jest do wywiązywania się ze zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z zawartą w jego Witrynie informacją handlową i ponosi pełną odpowiedzialność za realizacje zamówienia złożonego przez Użytkownika i zainicjowanego przez Przekierowanie do Witryny Sprzedawcy. 

§5. Prawa i obowiązki Serwisu/Usługodawcy
5.1 Serwis Cenol.pl zobowiązuje się do rzetelnej prezentacji na swoich stronach informacji handlowej przekazanej przez Sprzedawcę za pomocą wspomnianego wcześniej odpowiedniego Pliku danych.
5.Serwis zobowiązuje się do jak najlepszego wywiązywania się z postanowień zawartych w umowie ze Sprzedawcą oraz dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone na najwyższym poziomie.
5.3 Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania działania Usługi ze względu na prowadzenie koniecznych prac konserwacyjnych.
5.4 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerw w działaniu porównywarki cen Cenol.pl , które są bezpośrednim wynikiem rozbudowy Serwisu, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
5.5 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty Sprzedającego wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych czynników niezależnych od oferującego Usługę.
5.6 Serwis nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane przez Sprzedawcę i wynikające z nieprawidłowego formatu przesłanego Pliku danych lub korzystania z Panelu niezgodnie z instrukcją.
5.7 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za publikowaną w Witrynie Sprzedawcy treść oraz zgodność prezentowanej oferty Sprzedającego z faktyczną informacją handlową.
5.8 Serwis nie odpowiada za jakość prezentowanych przez Sprzedawcę towarów i usług, ich bezpieczeństwo dla Kupującego, zgodność z opisem, legalność pochodzenia oferowanych towarów i usług oraz zdolność sprzedającego do ich sprzedaży.
5.9 Serwis nie jest odpowiedzialny za niewykonanie w terminie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji Usługi, które było wynikiem działania Siły wyższej. Siła wyższa oznacza nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz oraz niezależne od Usługodawcy, które utrudnia lub uniemożliwia realizację Usługi, było niemożliwe do przewidzenia i tym samym nie mogło zostać wcześniej usunięte.
5.10 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy Sprzedawcy, które wynikają z braku aktualizacji informacji handlowej oraz jakiegokolwiek niedopatrzenia lub świadomego działania na niekorzyść Użytkownika, którego dopuścił sie Sprzedawca.
5.11 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędne  Przekierowania  Użytkowników ze strony Cenol.pl do Witryny Sprzedającego, które wynikają z błędów w dostarczonym przez niego Pliku danych lub braku jego aktualizacji.

§6. Świadczenie Usług przez Serwis ? rozpoczęcie współpracy ze Sprzedawcą
6.1 Wypełnienie przez Sprzedawcę formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Serwisu oznacza automatyczne złożenie zamówienia na usługę oraz akceptację niniejszego Regulaminu, będącego częścią Umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Sprzedawcą. Po wypełnieniu formularza Sprzedawca otrzymuje dane dostępowe do Panelu sprzedawcy, co jednoznacznie świadczy o złożeniu przez niego oferty. Serwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Sprzedawcy bez podania wyraźnych przyczyn takiego stanu rzeczy.
6.2 Sprzedawca po otrzymaniu dostępu do Panelu zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia pierwszej wpłaty poprzez wygenerowanie faktury elektronicznej za pomocą zakładki ?Panel sprzedawcy >Płatności?. Na podstawie wygenerowanej faktury Sprzedawca ma obowiązek uiścić wyznaczoną przez siebie kwotę na konto Serwisu przelewem lub kartą płatniczą.
6.3 Aktywacja Usługi w Serwisie jest uzależniona od wniesienia opłaty oraz dokonania procesu Integracji. Serwis dopuszcza możliwość aktywacji Usługi bez wcześniejszej płatności, ale tylko w przypadku przejścia procedury Integracji przez Sprzedawcę.
6.4 Sprzedawca ma nieprzekraczalny, 14 ? dniowy termin na dokonanie płatności za Usługę. W razie jego przekroczenia Serwis potraktuje zwłokę, jako odstąpienie od Usługi i ma prawo zablokować Sprzedawcy dostęp do Panelu.
6.5 Data wpłaty należności za Usługę jest jednocześnie datą wpływu środków na konto Serwisu. Po dokonaniu wpłaty Serwis wystawia Sprzedawcy dokumenty potwierdzające uregulowanie zobowiązania uprawniającego go do korzystania z usług Serwisu.

§7. Zasady prezentacji oferty Sprzedawcy w Serwisie
7.1 Sprzedawca zobowiązuje się przygotować plik z danymi oferty handlowej we własnym zakresie oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu dotyczących dokładnego i zgodnego z prawem opisu towarów i usług oraz sam odpowiada za wszelkie błędy. Sprzedawca daje gwarancję ochrony praw osób trzecich oraz zobowiązuje się do podawania dokładnych danych marki, która jest obrotem handlu. Sprzedawca odpowiada za prawdziwość publikowanych w opisach danych.
7.2 Za pomocą Panelu sprzedawcy odbywa się wskazanie formatu oraz lokalizacji pliku Sprzedawcy, który następnie jest pobierany przez Serwis świadczący Usługi na rzecz Sprzedawcy i łączony z bazą danych Serwisu.
7.3 Za pośrednictwem Serwisu zakazana jest sprzedaż, prezentacja oraz reklama towarów i usług zakazanych przez Polskie prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów oraz będących przedmiotem nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Sprzedawcę nie mogą zawierać oraz naruszać:
a) godności ludzkiej
b) treści dyskryminujących rasę, religię itp.
c) ranić przekonań politycznych, religijnych
d) namawiać do łamania obowiązującego prawa
e) promować sprzedaży lawinowej
f) zawierać treści chronionych prawem autorskim
g) namawiać do łamania prawa moralności oraz zasad obyczajności 7.4 Złamanie jakiegokolwiek zakazu zawartego w powyższym punkcie może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą i odstąpieniem od świadczenia Usługi przez Serwis.
7.5 W ramach zawartej z Serwisem Umowy Sprzedawca wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych lub wskazanych w Pliku danych w celu prezentacji oferty produktów i usług będącej przedmiotem Umowy.. 7.6 Kolejność prezentowania oferty w Serwisie zależna jest od wybranej przez Sprzedawcę stawki CPC oraz popularności produktu.

§8. Warunki finansowe.
8.1 Płatność za Usługę świadczona przez Serwis polega na zakupie punktów, które Sprzedawca wykorzystuje na opłacenie kosztu Przekierowań oraz inne usługi dostępne w Serwisie. Zakup punktów następuje z góry w kwocie samodzielnie zadeklarowanej przez Sprzedawcę - minimum 100zł netto. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Sprzedawca ma prawo określić maksymalną stawkę za Przekierowanie nazywaną także stawką CPC, jednak nie może być ona niższa niż ustalona przez Serwis stawka minimalna.
8.2 Minimalna stawka za Przekierowanie jest określana przez Serwis w wysokości 15gr netto.
8.3 Stawka za Przekierowanie określona jest w punktach i nie uwzględnia podatku VAT, który jest ujmowany w fakturach wystawianych przez Usługodawcę. Każde Przekierowanie widoczne jest w Panelu sprzedawcy. 
8.4Sprzedawca wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur wystawianych z tytułu świadczenia Usługi w formie elektronicznej w formacie PDF. Faktury będą wystawiane po każdorazowym doładowaniu konta środkami finansowymi.
8.5 Serwis zastrzega sobie prawo eliminacji Przekierowań, które uznaje za nieprawidłowe lub powtórzone ? anulowane lub eliminowane Przekierowania nie obciążają salda Sprzedawcy.
8.6 Sprzedawca ma prawo reklamacji naliczonych mu stawek za Przekierowania w ciągu 14 dni od daty przygotowania rozliczenia.
Wszelkie roszczenia wnoszone po tym terminie będą uznawana za bezzasadne, a rozliczenie traktowane, jako zaakceptowane przez sprzedawcę.
8.7 W przypadku ujemnego stanu punktów na koncie sprzedawcy Serwis może wstrzymać wyświetlanie ofert do czasu uzupełnienia środków niezbędnych do korzystania z Usługi.

§9. Reklamacje
9.1 Sprzedawca uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących przedmiotu Umowy. Termin składania reklamacji to 14 dni od momentu wystąpienia zdarzenia objętego reklamacją.
9.2 Reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej. 9.3 Serwis ma 30 dni na rozpatrzenie wniesionej przez Sprzedawcę reklamacji.
9.4 Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkuje zwrotem środków w postaci punktów na konto Sprzedającego i nie podlega rozliczeniom gotówkowym.
9.6 Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

  §10. Ochrona danych osobowych
10.1 Sprzedawca w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Serwis, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności Usługodawcy, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
10.2 Serwis ma prawo do opublikowania nazwy, logo firmy i adresu strony internetowej Sprzedawcy na swojej liście referencyjnej, jeżeli Sprzedawca uprzednio nie zgłosi w tej kwestii swoich zastrzeżeń.
10.4 Sprzedawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy, na udostępniony przez niego adres e-mailowy zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
10.5 Sprzedawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji Usługi oraz w celach marketingowych, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Serwis informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3, 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a Sprzedawca ma do nich pełny wgląd oraz możliwość wnoszenia poprawek. Dane udostępnione w Serwisie nie będą przekazywane osobom trzecim.

  §11. Rozwiązanie umowy i zawieszenie wykonania usługi
11.1 Sprzedawca korzystający z Serwisu ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w każdym czasie. Informacja handlowa udostępniona przez Sprzedawcę do Serwisu będzie wyświetlana do momentu wykorzystania punktów zgromadzonych na koncie Sprzedawcy. Wykorzystanie środków dostępnych na koncie Sprzedawcy jest jednoznaczne z usunięciem oferty z Serwisu. Sprzedawca może wcześniej zażądać usunięcia swoich produktów i usług z Serwisu ? w tym wypadku zgromadzone na koncie punkty przepadną i nie będą podlegały jakiemukolwiek zwrotowi w formie gotówki oraz innej rekompensaty.
11.2 Zaprzestanie świadczenia Usług przez Serwis na rzecz Sprzedawcy może nastąpić w wyniku:
a) podania przez Sprzedawcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych
b) prezentacji informacji handlowej dotyczącej towarów i usług zabronionych przez prawo oraz naruszających zasady dobrych obyczajów
c) naruszenia przez Sprzedawcę, któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu
d) braku środków na koncie Sprzedającego oraz naruszenia innych zakazów widniejących w §7, pkt. 7.3 niniejszego Regulaminu
11.3 Natychmiastowe rozwiązanie umowy ze Sprzedającym następuje w wyniku:
a) braku sprostowania dotyczącego nieprawdziwych danych umieszczonych przez Sprzedawcę, nierespektowania innych upomnień i nakazów Serwisu lub złamania postanowień zawartych w powyższym punkcie
b) braku terminowych płatności i regulacji ujemnego salda na koncie

11.4 Serwis zastrzega sobie prawo wyłączenia możliwości promocji za pomocą Usługi określonych produktów, towarów lub usług z zachowaniem trybu zmiany niniejszego Regulaminu. O powyższym fakcie Sprzedawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy w ramach korzystania z Usługi w dniu złożenia przez Usługodawcę zastrzeżenia, Sprzedawca promuje produkty lub usługi, z których promocji serwis już nie uczestniczy, Sprzedawca może ograniczyć korzystanie z Usługi do promocji towarów lub usług niepodlegających zastrzeżeniu lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 11. 5 Jedynie w przypadku, gdy Sprzedawca w opisanych powyżej okolicznościach rozwiąże umowę przysługuje mu prawo do wymiany na złotówki zakupionych punktów, które nie zostały wykorzystane podczas korzystania z Usług Serwisu.
11.6 Serwis na żądanie Sprzedawcy złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej ma prawo w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania zawiesić wykonanie usługi na czas określony.
11.7 Zawieszenie wykonania usługi polega na czasowym usunięciu Informacji handlowej Sprzedawcy z systemu, przy czym Sprzedawca w okresie zawieszenia zachowuje stan punktów zakupionych, a niewykorzystanych na opłacenie Przekierowań.
11. 8 Ponowne umieszczenie Informacji handlowej w Serwisie następuje po upływie czasu, na jaki usługa została zawieszona lub wcześniej na wyraźne żądanie Sprzedawcy.  

§12. Postanowienia końcowe
12.1 Serwis Cenol.pl ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Umowy, a Sprzedawca zostanie powiadomiony o zmianach pocztą elektroniczną na podany wcześniej adres. Każdorazowo nowy Regulamin będzie udostępniany na stronie Serwisu. Ewentualne zmiany w stosunkach między Usługodawcą a Sprzedawcą, które nastąpią w wyniku zmiany Regulaminu wchodzą w życie z datą publikacji o ile Sprzedawca nie wypowie Umowy w terminie 7 dni od powiadomienia go o wprowadzonych zmianach.

Warunki reklamacji zawarte są w§9. pkt.1 12.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
12.3 Sprzedawca może przelać prawa i obowiązki wynikające z umowy na rzecz osób trzecich tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Serwisu.
12.4 Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych Usług przez Serwis Cenol.pl będą rozstrzygane przez sąd o ile Sprzedawca i Usługodawca nie dojdą do porozumienia na drodze cywilnej.